SOCIOLOGIJA MEDIJA: RUTINE, TEHNOLOGIJA, MOĆ

Paško Bilić / Zagreb, Jesenski i Turk, 2020., 208 str.

Knjiga je metasociologijska analiza povezanosti sociologijske i medijske teorije. Sistematizacijom društvene i medijske teorije nastoji se odgovoriti na nekoliko temeljnih epistemoloških i ontoloških pitanja: kako komunikacija i mediji stvaraju znanje o društvu?, kakvi se tipovi društvenih odnosa mogu implicitno i eksplicitno razaznati u sociologijskim i medijskim teorijama? Kako bi se pobliže utvrdila društvena uloga komunikacije te usmjerila pozornost na slojeve društvenosti koji određuju komunikaciju, izdvajaju se kategorije rutina, tehnologije i moći. Pod rutinama se razumijevaju svi oblici međuljudske i medijske komunikacije koji se ostvaruju u društvenim skupinama i koji postaju ponovljivi, uhodani i objektivirani. Pod tehnologijom se promatraju sve tehničke i infrastrukturne sastavnice medija kao što su komunikacijski kanali, softverski sustavi, ekspertni sustavi, algoritmi i kodovi, koji na određene načine usmjeravaju ili mijenjaju komunikaciju. Moć se promatra kao sposobnost oblikovanja i mijenjanja komunikacije. Ona se ostvaruje promjenom društvenih odnosa i društvenih struktura statusnim, političkim, ekonomskim i drugim sredstvima. Knjiga može poslužiti sociologinjama i sociolozima koji su zainteresirani za istraživanje medija, ali i istraživačicama i istraživačima medija koji su zainteresirani za sociološke korijene toga interdisciplinarnog polja.