Katalog informacija Gradske knjižnice
“Matija Vlačić Ilirik” Rovinj

Rovinj, prosinac 2011. godine

UVODNE NAPOMENE

Gradska knjižnica Rovinj (u daljnjem tekstu Knjižnica) je javna ustanova osnovana za obavljanje knjžnične djelatnosti te raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Knjižnice, većinom u pisanom obliku i na internetskim stranicama. Osnivač Knjižnice je Grad Rovinj.

OSNOVNI PODATCI O KATALOGU

Naziv tijela vlasti: Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj
Adresa sjedišta: Domenica Pergolisa 2, 52210 Rovinj
Odgovorna osoba: mr. sc. Boris Biletić, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 29. prosinca 2011.
Katalog je dostupan na adresi: www.gk-rovinj.hr

Pisani upiti:
Poštom na adresu: Domenica Pergolisa 2, 52210 Rovinj
e-mailom: maja@gk-rovinj.hr
telefaksom: 052/840-195

VRSTE INFORMACIJA:

INFORMACIJE VEZANE UZ TIJELA KNJIŽNICE
Akti Gradske knjižnice (Statut, pravilnici, poslovnici, izvješća, financijski planovi, planovi nabave, odluke, programi i sl.)
Akti koje donosi ravnatelj Knjižnice
POPIS INVENTARA GRADSKE KNJIŽNICE ROVINJ
DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA GRADSKE KNJIŽNICE ROVINJ S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA OD 2006. GODINE
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
KATALOG KNJIŽNOGA FONDA

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici Rovinj.
Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena zabilješka.

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP

Gradska knjižnica Rovinj obvezna je omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Gradska knjižnica Rovinj pridržava pravo uskrate informacije, sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama.