Stacionar u Rovinjskom selu

Otvoren: 15. lipnja 2016.

Adresa: Velebić 6

Radno vrijeme:
– ponedjeljkom od 16 do 18 sati, i
– srijedom od 18 do 20 sati.

Fond (XII. mj. 2020.): oko 8.000 jedinica knjižne građe.

 

UPUTE O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA KNJIŽNIČNE GRAĐE U KNJIŽNIČNOM STACIONARU ROVINJSKO SELO

(Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga te Pravilniku o kućnom redu Knjižnice.)

Članak 1.
Pravo korištenja izravnih usluga Knjižničnoga stacionara u Rovinjskome Selu ostvaruje se upisom u isti.
Članom knjižničnoga stacionara može postati svaki građanin s prebivalištem ili boravkom na području Rovinjskoga Sela.
Članom knjižničnoga stacionara postaje se upisom u knjigu popisa članova na temelju predočene valjane osobne isprave.
Korištenje knjižnične građe ostvaruje se evidencijom kod nadležne osobe – volontera u knjižničnome stacionaru te zaduživanjem i razduživanjem građe na pultu.
Članak 2.
Član knjižničnoga stacionara može posuditi do 3 naslova knjižnične građe.
Knjižna građa posuđuje se na rok od 30 dana s mogućnošću produljenja za još jedan posudbeni rok.
Članak 3.
Upis u knjižnični stacionar i knjižnične usluge besplatni su.
Članak 4.
Članovi knjižničnoga stacionara dužni su pažljivo postupati s građom koja im je dana na korištenje i čuvati inventar.
Nije dopušteno kidanje i savijanje listova, pisanje po knjižničnoj građi, podvlačenje, oštećivanje… i slično.
Članak 5.
Knjižničnu građu može izdavati samo volonter zadužen za posudbu u knjižničnome stacionaru.
Članak 6.
Korisnik je dužan vrijednost izgubljene ili oštećene jedinice knjižnične građe nadoknaditi plaćanjem njezine kunske tržišne vrijednosti ili nabavom iste knjižnične jedinice.
Članak 7.
Knjižnični stacionar obvezan je zaštititi privatnost korisnikâ služeći se njihovim osobnim podatcima samo za vođenje evidencije posudbe i korištenja knjižnične građe u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (N.N. 103/2003., N.N. 118/2006.).
Članak 8.
Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj može unaprijediti postojeće ili uvesti nove knjižnične usluge u skladu s potrebama korisnikâ te svojim mogućnostima.
Članak 9.
Ove su Upute dostupne korisnicima i članovima knjižničnoga stacionara, a stupaju na snagu danom donošenja.

Ravnatelj Gradske knjižnice „M. V. Ilirik“ Rovinj:
dr. sc. Boris Biletić

UR. BROJ: 430-18/16.
Rovinj, 11. lipnja 2016. godine


Foto-galerija