Pravilnik o kućnom redu knjižnice

IZVOD IZ PRAVILNIKA

(Ur. broj: 43-18/07.)

Pravo korištenja izravnih usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u Knjižnicu.

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske, odnosno stranac na privremenom boravku u Rovinju, koji se učlani u Knjižnicu, prihvati obveze iz Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Knjižnice i preuzme godišnju ili privremenu člansku iskaznicu.

Prigodom upisa, predočuje se valjana osobna isprava u kojoj se nalaze podatci o prebivalištu/boravištu te mjesto i nadnevak članova rođenja (osobna iskaznica, učenička knjižica, upisnica /indeks, putovnica ili koja druga isprava).

O svakoj promjeni prebivališta ili kojeg drugog bitnog osobnog podatka, član je dužan obavijestiti Knjižnicu.

Za upis i obnovu upisa u Knjižnicu naplaćuje se članarina sukladno cjeniku posudbe i usluga Knjižnice (u daljnjem tekstu: cjenik).

Upisnina vrijedi 1 (jednu) godinu, odnosno 365 dana od dana upisa.

Članska je iskaznica neprenosiva. Član je obvezan člansku iskaznicu predočiti prigodom svakog dolaska u Knjižnicu.

U slučaju gubitka članske iskaznice, član je dužan o tomu obavijestiti Knjižnicu.

Ravnatelj Knjižnice može odlučiti o prestanku članstva.

U prostorijama Knjižnice nije dopušteno pušenje, preglasan razgovor, ‘rolanje’ i slično kretanje, unos i konzumacija hrane i napitaka, osim u za to predviđenim prostorijama. Nije dopušteno uvođenje životinja, osim za pratnju osobama s posebnim potrebama.

Za vrijeme boravka u Knjižnici, članovi su dužni odložiti osobne stvari i garderobu na prikladno mjesto.

Članovi Knjižnice dužni su pažljivo postupati s građom kojom se koriste, čuvati inventar Knjižnice i pridržavati se propisa o korištenju elektroničke i druge opreme.
Nije dopušteno kidanje ni savijanje listova, pisanje po knjižnoj građi, podcrtavanje teksta, kao ni oštećivanje knjižne i neknjižne građe.
Član je odgovoran za oštećenje građe ili uređaja, pa se preporuča da prigodom preuzimanja, u vlastitome interesu, provjeri njihovo stanje.

Posudba knjižne građe i korištenje usluga Knjižnice mogući su samo uz predočenje članske iskaznice.

Posebno vrijedne knjige, novine, časopisi, referentna građa, te građa posebnih zbirki ne posuđuje se izvan Knjižnice.

Novine, časopisi i druga periodična izdanja mogu se posuditi samo uz posebno odobrenje ravnatelja.

Član Knjižnice odjednom može posuditi 1-5 jedinica knjižne građe.

Knjižna građa posuđuje se na rok od 30 dana, s mogućnošću produljenja roka, nakon čega se plaća zakasnina – po knjizi i po danu, prema cjeniku.

Zaduženje se može obnoviti najviše dva puta i to najkasnije (1) dan prije isteka roka za razduživanje.

Ako član ne vrati knjigu nakon 30 dana od dana posudbe, Knjižnica mu upućuje prvu opomenu. Druga opomena šalje se 45 dana nakon posudbe, a treća opomena šalje se 60 dana od dana posudbe.
Člana se i telefonski upozorava na obvezu povrata knjiga. Ako ni nakon toga član ne vrati građu, Knjižnica ima pravo tražiti povrat građe dolaskom svoga djelatnika na kućnu adresu člana.
Ako se član ogluši na opomene iz prethodnih stavaka, pokreće se sudski postupak za povrat knjižne građe Knjižnici.
Za posuđene knjige i drugu građu nepunoljetnih članova odgovaraju roditelji, odnosno staratelj.

Dužnici knjiga i druge građe gube pravo posudbe i korištenja ostalih usluga, sve dok ne podmire svoje obveze prema Knjižnici.

Oštećena i izgubljena knjižna građa prvenstveno se nadoknađuje novom ili se plaća odšteta u visini vrijednosti knjižne građe, te se plaća zakasnina za razdoblje dugovanja.

Ako su članu Knjižnice u svrhu naobrazbe, znanstvena ili stručnog rada potrebne knjige iz drugih knjižnica, može ih dobiti putem međuknjižnične posudbe. Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema stvarnim troškovima i cjeniku.